EAKR-teemahankkeen päättämistoimet ja loppuraportointi

 
1. Yleistä EAKR-teemahankkeen päättämistoimenpiteistä


Hankkeen päättämistoimet koostuvat Eura -loppuraportista liitteineen, viimeisestä seurantalomakkeesta sekä loppumaksatuksesta liitteineen.
Päättämistoimia koordinoi yhteishankkeessa hallinnoijataho, kooten määrämuotoiset raportit koko yhteis-hankkeesta yhteistyössä osatoteuttajien kanssa rahoittajan edellyttämällä tavalla. Teemahankkeen loppuraportoinnissa noudatetaan Päijät-Hämeen liiton, EU-yksikön aiemmin antamaa erillisohjeistusta sekä loppuraportin ja -maksatuksen osalta lisäksi tässä ohjeessa annettua ohjeistusta.


Hankkeen toteuttajien tulee huolehtia siitä, että projektin toimenpiteet päättyvät viimeistään projektin viimeisenä toteutuspäivänä, kuitenkin niin, että osatoteuttajittain huomioidaan toimenpiteiden hallittu päättäminen hyväksyttyjen osahankesuunnitelmien puitteissa. Kustannusten osalta on huomioitava, ettei projektille voi syntyä kustannuksia projektin päättymisen jälkeen (poikkeuksena tilintarkastuspalkkio, kts. kohta 3).


Projektin loppuraportti tulee käsitellä ja hyväksyä hankkeen ohjausryhmän kokouksessa ennen raportin toimittamista rahoittajalle.


Hankkeelle maksetaan viimeinen maksatuserä vasta, kun loppuraportti liitteineen, viimeinen seurantalomake sekä maksatushakemus liitteineen on toimitettu määrä-ajassa sekä käsitelty ja hyväksytty Päijät-Hämeen liitossa, EU-yksikössä.

 


2. Eura -loppuraportti ja viimeinen seurantalomake

 

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjalla 5 rahoitetuilta teemahankkeilta edellytetään loppuraportointia hankkeen päätyttyä. Loppuraportin avulla analysoidaan ja arvioidaan sisällöllisesti mm. hankkeen tavoitteiden saavuttamista, tuloksia ja niiden hyödyntämistä. Loppuraportin ollessa hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, tulee se laatia huolella siten, että projektin tulokset analysoidaan konkreettisesti osahankkeittain, myös kohderyhmän näkökulmasta. Loppuraportti on toimitettava hankkeen toteutusajan päätyttyä, viimeistään projektin viimeisen maksatushakemuksen liitteenä. Koska loppuraportti on julkinen asiakirja, loppuraportin laatijan on varmistuttava siitä, että loppuraporttiin kirjatut tiedot ovat julkisia.


Rahoittajan edellyttämän loppuraportin (Eura -loppuraportti) lisäksi hankkeessa voidaan tuottaa hankkeen niin päättäessä, hankebudjetin puitteissa, laaja-alaisempi loppuraportti. Kaikista hankkeen tuottamista raporteista ja selvityksistä tule toimittaa yhdet kappaleet rahoittajalle, Päijät-Hämeen liittoon/EU-yksikköön viimeistään loppuraportin liitteenä.


Loppuraportti laaditaan Eura 2007 -järjestelmässä, yhteishankkeissa hallinnoijan toimesta. Hallinnoija kokoaa tiedot osahankkeilta sopimallaan tavalla kirjallisesti ennakkoon, voidakseen viedä tiedot Eura 2007 -järjestelmään. Loppuraportin täyttämisestä Eura 2007 -järjestelmässä on oma täyttöohje, jonka saa osoitteesta www.eura2007.fi. Ohje tulee lukea huolellisesti läpi ennen kuin aloittaa lomakkeen täytön järjestelmään.

Järjestelmä antaa automaattisesti loppuraporttiin osan tiedoista esim. projektin perustiedot hyväksytystä projektisuunnitelmasta. Loppuraporttia voi täyttää Eura 2007 -järjestelmässä vähän kerrallaan, kunhan muistaa tallentaa tiedot riittävän usein sekä ennen järjestelmästä poistumista.

 

Loppuraportin jättäminen viranomaiskäsittelyyn Eura 2007 -järjestelmässä:     

* Tarkista loppuraportin tiedot ennen lomakkeen jättämistä viranomaiskäsittelyyn.
* Loppuraporttia ei voi viranomaiskäsittelyyn jättämisen jälkeen muuttaa ilman rahoittajaviranomaisen lupaa.
* Teknisesti puutteellisesti täytettyä loppuraporttia ei voi jättää viranomaiskäsittelyyn ( * käytä järjestelmän Tarkista -toimintoa).


Yhteishankkeessa loppuraportin toimittamisesta vastaa hallinnoija. Loppuraportin toimittamiselle ei voida myöntää lisäaikaa (kts. kohta 3. Loppumaksatus). Loppu-raportin toimittaminen määräajassa on hankkeelle maksettavan EAKR ja valtion tuen maksamisen edellytys.


Eura-järjestelmän loppuraportti toimitetaan hallinnoijaorganisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittamana rahoittajaviranomaiselle (Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö) loppumaksatuksen liitteenä.

 

 

Loppuraportin sisältö

 

Eura-loppuraportin kohdissa 5-15 kuvaillaan hankkeen toteutusta ja tuloksia. Loppuraportissa kuvataan yhteishankkeen toteutusta ja tuloksia seuraavien alakohtien kautta, verraten toteutusta päätöksellä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan:

 

1. Projektin perustiedot
2. Projektin toteuttajan tiedot
3. Lomakkeen täyttäjän tiedot
4. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä
5. Projektin toteutus ja yhteistyö
6. Julkisuus ja tiedottaminen
7. Ongelmat ja suositukset
8. Projektin tulokset
9. Projektin innovatiivisuus
10. Projektin tasa-arvovaikutukset
11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen
12. Hyvät käytännöt
13. Toiminnan jatkuvuus
14. Projektin rahoitus         

             

*Järjestelmä hakee tiedot automaattisesti viimeisimmästä hyväksytystä projektisuunnitelmasta ja valmiiksi käsitellyistä ja  maksetuista maksatus päätöksistä. Tietoja ei voi muuttaa.

 

15. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista

 

* Kohdan merkkimäärä on rajoitettu (enintään 5000 merkkiä). Teksti julkaistaan tähän kirjoitetussa muodossa internetissä rakennerahastotietopalvelussa, mikä on huomioitava tekstiä laadittaessa. Tekstissä ei tule käyttää viittauksia esim. loppuraportin muihin kysymyskohtiin, sillä ne eivät näy rakennerahastotietopalvelussa.

 

16.   Aineiston säilytys

 

Kaikki loppuraportin kohdat tulee täyttää huolellisesti.

Projektin tulokset ja vaikutukset

 

Analysointi on tehtävä osahankkeittain suhteessa hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Niin ikään poikkeamat projektisuunnitelmasta on perusteltava. Loppuraportin laadinnassa onkin siis kiinnitettävä huomiota siihen, että se kattaa kaikkien osahankkeiden toimet ja tulokset. Saavutettujen tavoitteiden ohella tärkeää on niin ikään tuoda esiin tavoitteet, joita ei saavutettu sekä pohtia syitä tapahtuneeseen. Huomio koskee myös hankkeen työllisyysvaikutuksia: mikäli hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei saavutettu uusien työpaikkojen tai uusien yritysten osalta, loppuraportin ko. kohdassa analysoidaan syitä tähän.
Toiminnan jatkuvuus: Kuvataan tilanne hankkeen toiminnan jatkuvuus osahankkeittain. Kerrotaan mitä pysyvää saatiin aikaan ja millaisia suunnitelmia on tehty tulosten hyödyntämiseksi.

 

Hallinnoija tarkistaa osatoteuttajien toimittamat tiedot ja huolehtii siitä, että loppuraportti on luettava ja tasapainoinen kokonaisuus, joka antaa selkeän ja konkreettisen kuvan koko yhteishankkeen toiminnasta.

 

 

Seurantalomake

 

Ennen kuin hankkeesta toimitetaan viimeinen seurantalomake Päijät-Hämeen liittoon, EU-yksikköön, tulee hallinnoijan tarkistaa aikaisemmilla seurantalomakkeilla projektin ajalta toimitetut indikaattoritiedot koko projektin ajalta (seurantatiedot, jotka on toimitettu Eura 2007 -järjestelmään). Tarkoituksena on välttyä virheellisiltä tai päällekkäisiltä raportoinneilta ja siten vielä varmistaa, että Eura2007 -järjestelmässä on vain oikeellisia/todellisia tietoja raportoituna.

 

Seurantalomake tulee toimittaa Päijät-Hämeen liittoon, EU-yksikköön seuranta-tietojen toimittamisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti rahoituspäätöksessä mainittujen määräaikojen mukaisesti kuitenkin siten, että viimeinen seuranta-lomake toimitetaan viimeistään loppumaksatuksen liitteenä.

 

Esimerkki: Jos hanke päättyy 31.3.2011, seurantaraportti on toimitettava viimeistään loppuraportin ja loppumaksatuksen liitteenä; viimeistään 31.7.2011 mennessä (4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä).


Esimerkki: Jos hanke päättyy 31.5.2011, seurantaraportti on toimitettava viimeistään 31.8.2011 mennessä; seurantalomakkeiden toimittamisesta annetun aikataulun mukaisesti.

 

 

3. Loppumaksatus

 

Teemahankkeen loppumaksatuksessa noudatetaan Päijät-Hämeen liiton, EU-yksikön aiemmin antamaa erillisohjeistusta maksatushakemuksista sekä lisäksi tässä annettua ohjeistusta.

 

Yhteishankkeessa loppumaksatuksen toimittamisesta vastaa hallinnoija. Loppu-maksatus on toimitettava Päijät-Hämeen liittoon, EU-yksikköön rahoituspäätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä. Pääsääntöisesti Päijät-Hämeen liitto, EU-yksikkö on rahoituspäätöksessä asettanut määräajaksi kolme (3 kk) kuukautta hankkeen päättymisestä. Mikäli loppumaksatusta ei voida toimittaa rahoituspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, loppumaksatukselle voidaan myöntää hallinnoijan pyynnöstä lisäaikaa siten, että loppumaksatus on toimitettava viimeistään neljän (4 kk) kuluessa hankkeen päättymisestä.
Valtioneuvoston asetuksessa eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009 30 §) loppumaksatus on toimitettava neljän kuukauden (4 kk) kuluessa hankkeen päättymisestä. Asetuksessa mainittuun määräaikaan ei voida myöntää lisäaikaa.
Loppumaksatuksen sekä toteuttajilta edellytettyjen muun raportoinnin toimittaminen määräajassa on hankkeelle maksettavan EAKR ja valtion tuen maksamisen edellytys. Viimeinen maksuerä voidaan maksaa, kun hanketoteuttajilta edellytetty raportointi ja mahdolliset muut selvitykset sekä loppumaksatus on käsitelty ja hyväksytty Päijät-Hämeen liitossa, EU-yksikössä.

 

 

Kustannukset ja rahoitus

 

Projektille ei voi syntyä kustannuksia projektin päättymisen jälkeen (poikkeuksena tilin-tarkastajan palkkio). Kaikki projektille kuuluvat hyväksyttävät kustannukset, tulot ja rahoituserät tulee kirjata projektin kirjanpitoon viimeistään projektin päättymispäivälle.

 

Esimerkki: Hanke laatii ja painattaa virallisen loppuraportin lisäksi oman loppuraportin. Jotta loppuraportin painatuskulut voidaan kohdentaa ja hyväksyä projektin kustannuksiksi, on painotuote oltava toimitettuna projektin kestoaikana eli viimeistään projektin päättymispäivänä. Jos julkaisu on tilattu projektin kestoaikana, mutta julkaisu toimitetaan hankkeen päättymisen jälkeen, kustannukset eivät ole syntyneet projektin kestoaikana ja kustannukset eivät siten ole projektille tukikelpoisia kustannuksia. (Kirjanpitolaki 1336/1997 3 § ja 5 §, Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta 1079/2007 3 §).

 

Projektin aikana mahdollisesti selvittelytilille/tasetilille kirjattu rahoitus on tuloutettava kokonaisuudessaan projektille ja kirjattava projektin kirjanpitoon projektin viimeisellä maksatuskaudella ja raportoitava toteutuneena rahoituksena projektin viimeisellä maksatus-hakemus- ja rahoitusseurantalomakkeella. Selvitys tasetililtä puretusta rahoituksesta on toimitettava loppumaksatuksen liitteenä.

 

Toteuttajien tulee hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä varmistua, että projektin viimeiselle maksatuskaudelle tilitettävää ja loppumaksatuksessa raportoitavaa muuta rahoitusta (kunta, muu julkinen ja yksityinen) ei jää niin paljon, että loppumaksatuksessa yhdenkään osahankkeen kohdalla raportoitava rahoitus ylittää maksatuskaudella toteutuneet kustannukset. Mikäli raportoitava rahoitus ylittää toteutuneet kustannukset viimeisessä maksatushakemuksessa yhdenkään osahankkeen maksatusraportoinnissa, tulee asiassa ottaa välittömästi yhteyttä EU-yksikköön asian selvittämiseksi.

 

Tilintarkastajan lausunto

 

Etelä-Suomen EAKR -ohjelman toimintalinjalla 5 rahoitetuilta teemahankkeilta edellytetään auktorisoidun tilintarkastajan lausuntoa koko hankkeen keston ajalta. Tilintarkastajan lausunto toimitetaan loppumaksatuksen liitteenä ja lausunnon toimittaminen on hankkeelle maksettavan EAKR ja valtion tuen maksamisen edellytys.

 

Päijät-Hämeen liitto, EU-yksikkö on suosittanut, että teemahankkeesta toimitetaan loppumaksatuksen liitteenä yksi tilintarkastajan lausunto, joka kattaa kaikki osaprojektit. Tällöin hallinnoija vastaa keskitetysti tilintarkastuksen hankinnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista (tilintarkastuskulut on budjetoitu hallinnoijan budjettiin).

 

Tilintarkastusmenettely selvitetään pääsääntöisesti hankkeen rahoituspäätösvalmistelun yhteydessä (hyväksytty projektisuunnitelma ja -budjetti). Menettelystä on edellytetty sovittavaksi lisäksi osatoteuttajien välisessä sopimuksessa yhteishankkeen toteuttamisesta.

 

Teemahankkeissa tilintarkastus on toteutettava hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja siten kuin tarkastuksesta on sovittu osatoteuttajien välisessä sopimuksessa, jolloin myös tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset kohdennetaan hyväksytyn projektisuunnitelman ja ko. sopimuksen mukaisesti.

 

Teemahankkeen tilintarkastukseen on syytä varautua hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä. Hallinnoijan tehtävä on huolehtia siitä, että yhteishankkeessa kaikilla osatoteuttajilla on menettelytavat selvillä ja kaikki osatoteuttajat noudattavat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaista menettelytapaa tilintarkastuksen osalta.

 

Rahoituspäätöksen ehdot julkisten hankintojen kilpailuttamisesta koskevat myös tilintarkastuspalvelujen hankintaa.

 

Loppumaksatuksen liitteenä tulee toimittaa auktorisoidun tilintarkastajan alkuperäinen lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi vähintään seuraavaa:

 

•  Hankkeen perustiedot: yhteishankkeen nimi, projektikoodi ja hankkeen hyväksytty kestoaika.
•  Yhteishankkeen kaikki toteuttajaorganisaatiot/tuensaajat, joiden osalta hankkeessa on tehty tarkastus (= tarkastuksesta annettu  lausunto kattaa tässä mainitut toteuttajaorganisaatiot).
•  Kirjanpidon laadinnassa on noudatettu voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa.
•  Projektin toteutuksessa on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita.
•  Maksetut menot, saadut tulot ja saatu rahoitus perustuvat numeroituihin hyväksyttäviin tositteisiin hakijayhteisön kirjanpidossa.
•  Projektille on kirjattu vain projektille kuuluvia tuloja, rahoitusta ja menoja.
• Projektille on kirjattu kaikki projektille kuuluvat tulot ja rahoitus.
•  Maksatushakemuksessa ilmoitetut kustannukset on maksettu.
•  Maksatushakemus perustuu kirjanpitoon ja on laadittu rahoittajan päätösehtojen mukaisesti.
•  Haettavaan rahoitusosuuteen ei ole saatu rahoitusta muualta.

 

Tarvittaessa tilintarkastajan tulee otantamenettelyn avulla varmistua siitä, että projektille kuuluvat tulot ja menot on kirjattu projektin kirjanpitoon, ja että projektin menot on maksettu (lukuun ottamatta tilintarkastajan palkkiota ja mahdollisesti maksamattomia lomapalkkavarauksia).

 

Tilintarkastajalle on hyvä toimittaa tiedoksi tilintarkastusta tilattaessa nämä lausunnolta edellytettävät seikat, jotta rahoittajan vaatimukset voidaan huomioida jo tilintarkastus-suunnitelmaa tehdessään. Tarvittaessa tilintarkastaja voi pyytää lisätietoja ja tarkennusta rahoittajalta em. seikkoihin.

 


Tilintarkastuspalkkio

 

Hankkeesta aiheutuneet tilintarkastuksen kustannukset tulee kirjata projektin kirjanpitoon viimeistään projektin päättymispäivälle ja haettava maksuun viimeisessä maksatushakemuksessa. Tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ovat ainoa hankkeelle hyväksyttävä kustannuserä, joka voi syntyä hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Teemahankkeissa tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset maksetaan ja kohdennetaan hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja siten kuin menettelystä on sovittu osatoteuttajien välisessä sopimuksessa.

 

Mikäli tilintarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia ei voida hankkeen päättymisen jälkeen kirjata projektin kirjanpitoon esim. jos päättyneen kauden kirjanpito on suljettu, on tilintarkastuspalkkion kirjauksesta organisaation kirjanpidossa toimitettava pääkirjaote ko. tilin osalta sekä tositekopio palkkiosta. Tositteesta tulee käydä ilmi palkkion tosiasiallinen maksupäivä.

 


Lomapalkka- ja lomarahavaraukset

 

Projektin viimeisen maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeen liitteenä tulee toimittaa selvitys projektin kirjanpitoon kirjatuista ja projektin päättyessä maksamatta olevista lomarahoista (lomapalkka- ja lomarahavaraukset sivukuluineen).
Teemahankkeissa selvityksen toimittamisesta vastaavat kukin osatoteuttaja osahankkeensa osalta loppumaksatuksen liitteenä. Loppumaksatuksessa maksuun haettavista hankkeen päättyessä maksamatta olevista kustannuksista on annettava selvitys, mihin mennessä (pvm) mainitut kustannukset on maksettu. Toteuttajan tulee toimittaa rahoittajalle vahvistus toteutuneista ja maksetuista kustannuksista jälkikäteen, kun tuensaaja/toteuttaja on menot tosiasiallisesti maksanut.

 

•Projekteissa, joissa lomapalkka- ja lomarahat on haettu projektin aikana maksuun ja hyväksytty maksatuksissa varausten mukaisesti, toimittavat ko. selvityksen samalla lomapalkka- ja lomarahavarausten lomakkeella kuin hankkeen kestoaikana välimaksatuksissa.

 

• Projekteissa, joissa lomapalkka- ja lomarahat on haettu projektin aikana maksuun maksuperusteisesti (= haettu maksuun, kun tosiasiallisesti toteutunut maksuina ja kirjattu projektin kirjanpidossa), selvitys loppumaksatuksessa maksuun haettavista kustannuksista on toimitettava henkilöittäin erillisellä liitteellä.

 


De minimis -tuen raportointi EAKR -teemahankkeissa

 

Päijät-Hämeen liitto, EU-yksikkö on antanut erillisen ohjeen de minimis -tuen raportoinnista EAKR-teemahankkeissa. (De minimis -asetuksen soveltaminen EAKR-hankkeissa, joissa tukea kohdentuu taloudellisille toimijoille (esim. yrityksille) / Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Vähämerkityksellinen tuki eli de minimis -tuki).

 

Raportointivelvoite koskee tuensaajia, joissa hankkeelle myönnetty rahoituspäätös on tehty valtiontukisäännösten mukaan ns. de minimis -ehdoin.
Hallinnoija kokoaa osatoteuttajien selvitysten perusteella yhteenvedon yrityskohtaisesta de minimis -tuen määrästä loppumaksatukseen ja toimittaa allekirjoitetun yhteenvedon/selvityksen yhteishankkeesta Päijät-Hämeen liittoon, EU-yksikköön yhteishankkeen maksatushakemuksen liitteenä.

 

Projektiasiakirjojen säilyttäminen

 

Rahoituspäätös edellyttää säilyttämään projektia koskevan kirjanpitoaineiston sekä kaikki kulujen, tulojen ja toiminnan tarkastusta varten tarpeelliset asiakirjat (mukaan lukien tiedot toiminnasta ja ohjausryhmän pöytäkirjat) siten, että ne ovat tarkastajien käytettävissä (ml. komission edustajien ja muiden rahoituspäätöksessä mainittujen tahojen käytettävissä) vähintään 31.12.2021 saakka ja kuitenkin vähintään kolme vuotta Euroopan komission Etelä-Suomen EAKR -ohjelman loppumaksun maksamisesta.

 

Jos tuki on myönnetty de minimis -ehtoisena, tuensaajan tulee noudattaa mainittujen määräaikojen lisäksi 10 vuoden säilytysaikaa tuen myöntämispäivästä.

 

Mikäli Suomen lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaissa, säädetään tätä pidemmästä ajasta, sitä tulee noudattaa.

 

Asiakirjojen sähköisessä säilyttämisessä on noudatettava kansallista lainsäädäntöä (mm. tositeaineisto). Komission asetuksessa (EY) N:o 2355/2002 ja (EY) N:o 1828/2006 määritellään tukitoimien kustannuksiin ja valvontaan liittyvät asiakirjat sekä annetaan määräyksiä hyväksytyistä tietojärjestelmistä, joilla asiakirjat voi säilyttää. Tämä mahdollistaa myös optiset ja sähköiset tallennusmenetelmät. Säilytysmenetelmien on kuitenkin täytettävä kansallisen lainsäädännön velvoitteet (mm. tositeaineisto) ja että niihin voidaan luottaa tarkastuksissa. Tarvittaessa projektiasiakirjojen tulee olla tulostettavissa aina myös paperille selväkieliseen muotoon.

 

Hanketoteuttajien tulee omassa organisaatiossaan varmistaa ja ryhtyä tarvittaessa erityistoimenpiteisiin rakennerahastohankkeita koskevien asiakirjojen säilytysaikavelvoitteiden noudattamiseksi mm. kirjanpitoaineiston sähköisen säilytyksen osalta.

 

Toteuttajaorganisaatiossa (esim. arkistotoimesta vastaavalla henkilöllä) tulee olla tieto hankeasiakirjojen säilytystä koskevista säännöksistä ja velvoitteista. Kaikkien hankkeen asiakirjojen tulee olla mahdollisessa tarkastuksessa vaikeudetta saatavilla ja tarkastettavissa, joten on tärkeää, että hankeasiakirjojen säilyttäminen (miten, missä ja kuka vastaa) on organisaatiossa asianmukaisesti dokumentoitu ja varmistettu.

 

Teemahankkeen loppuraportissa hallinnoijan tulee ilmoittaa kootusti kaikkien osaprojektien osalta tietoa projektiasiakirjojen ja aineiston säilytyspaikasta/säilytyspaikoista yhteystietoineen. Osatoteuttajien tulee toimittaa tiedot hallinnoijalle aineiston säilyttämisestä loppumaksatusraportoinnin yhteydessä.

 

Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa, mikäli käsittely EU-yksikössä tai hallintoviranomaisen (Työ- ja elinkeinoministeriö) ohjeistukset niin edellyttävät. EU-yksikkö tiedottaa aina erikseen mahdollisista muutoksista.

 

 

Lisätietoja EU-yksikön henkilöstöltä
sähköposti: etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia